اهداف کلی تشکیل کارگروه اخلاق پژوهشی:
صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران
ارج نهادن به اصول اخلاق علمی و پایبندی به آن در جامعه علمی
جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی کشور
حفظ و دفاع از حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی
اهداف جلسات گروه تخصصی بررسی اخلاق پژوهشی دانشگاه:
بررسی گزارشات رسیده مبنی بر تخلفات پژوهشی صورت گرفته
ترکیب اعضاء:
رئیس دانشگاه (رییس)
معاون پژوهش و فناوری (دبیر)
معاون آموزشی
سه نفر عضو هیئت علمی صاحبنظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهش و فناوری و حکم رییس دانشگاه
یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن های علمی و حکم رییس موسسه
یک نفر صاحب نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس موسسه
یک نفر عضو هیئت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس موسسه
زمان تشکیل جلسات:
در طی سال گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی برحسب ضرورت تشکیل می گردد.

keyboard_arrow_up